Селско стопанство
Зърнобазата разполага с два затворени склада с обща застроена площ от около 720 кв.м, открит склад и сграда с кулиен кантар – 10 тона. Общата площ на зърнобазата е 12,038 дка, в това число 11,1 дка бетонна площадка, има два входа и изхода, оградена е с масивна ограда и разполага със стая за денонощна охрана. Базата е оборудвана със зърнопочистващи машини и необходимия инвентар за съхранение, обработка и експедиция на зърно. За модернизацията на складовата база за съхранение на готова продукция е необходимо единият склад да бъде дооборудван със съоръжения за товарене, прехвърляне и сушене на зърно.
С цел използване пълния капацитет на зърнобазата, в процес на реализация е проект, свързан с лицензиране на склад за зърно и приемане за съхранение на зърно на селскостопански производители срещу складови записи.


Общата площ на машинния парк възлиза на около 26 дка и се състои от работилници, склад ГСМ и гаражи. Разполага с масивна ограда на изток, запад и север, а на юг с телена ограда, има два входа и изхода, бетонни площадки в размер на 15,6 дка, открита автомивка с маслокалоуловител, складови помещения, битовки, стая за охрана – пропуск. Съоръжен е със сервизно хале за едрогабаритни машини, стругарна, ремонтно хале за малогабаритни машини, 9 гаражни клетки и инвентар за извършване на ремонтно-монтажни дейности.


Създадена е материално-техническа база за разгръщане на една мащабна по направления дейност в областта на животновъдството. В процес на експлоатация е кравеферма, като към момента общият брой на отглежданите животни е 118, в това число: крави – 62 броя, юници – 24 броя и телета – 32 броя. Общата площ на кравефермата е около 84,478 дка и се състои от краварник – 2 броя, съоръжения за подготовка на груби фуражи, сеновал, склад за зърнени храни, силажни ями – 3 броя, сгради с кулиен кантар - 20 тона.
Към настоящия момент добивът на мляко е над 21 000 литра на месец, като за сравнение, през месец февруари 2003 г. той е бил 10 000 литра.


С цел развитие на биологично (екологично) земеделие и зеленчукопроизводство, използване на местните водоизточници и увеличаване средният добив на продукцията, се предвижда възстановяване на възможностите за поливно земеделие. Като основни водоизточници ще се използват водите на преминаващата в непосредствена близост река Камчия и местния язовир, който е отдаден на концесия за срок от 10 години за ползване с цел риборазвъждане и водоползване - напояване.

 

  Web design, development, hosting and support by Intersoft Ltd