Природа
Класификации и разпространение на почвите в землище с. Янково.

Видът и съставът на почвите до голяма степен зависи от главните почвообразуващи процеси морфоложки и хидроклиматични условия, растителни видове, надморска височина, скален състав и др. В зависимост от съчетаното въздействие на природогеографските и антропогени фактори в землището на село Янково са се образували следните типове и подтипове почви:

Типично черноземни почви -
III категория 584дка 2.6% от общата земя
Типично черноземни каменисти почви -
V категория 582дка 2.8%
Черноземни -
VI категория 598дка 2.9%
Черноземни плитки -
IX категория 1789дка 8.6% от общата земя
Черноземни плитки, средно каменисти -
Х категория 674 дка 3.2%
Слабо излужени черноземни -
III категория 1 746дка 8.4%
Излужени черноземни -
III категория 2 705дка 13.1%
Силно излужени черноземни -
III категория 1 580дка 7.6%
Тъмносиви горски почви -
Ill, IV категория 4 243дка 20.6%
Тъмносиви горски почви, плитки
VIII категория 87 дка 0.4%
Алувиално ливадни почви - средно мощни
III категория 4 764дка 23.1%
Алувиално-делувиални ливадни почви - средно мощни -
III категория 853 дка 4.1%
Без данни -
200 дка 1%
Дерелика -
328 дка 1.6%
Всичко: 20 709дка