Петролна база, находяща се в гр.Смядово, с обща площ 13,200 дка.
Обособеният обект Петролна база се намира на територията на бившия Химически завод, при граници по координатната ос Х х1=2102, х2=1982, по координатната ос У у1=1157, у2=1046 съгласно генералния план на бившия Химически завод.
Базата разполага с:
§ Помпена станция – монолитна сграда със стоманено бетонна конструкция на един етаж, с плосък покрив с хидроизолация. Подове – циментова замазка и мозайка. Външна пръскана мазилка. В сградата са разположени машинни фундаменти. Застроена площ 150кв.м;
§ Навес – стоманено бетонна носеща конструкция, колони, греди и покривна плоча с хидроизолация. Под навеса има помпени агрегати върху стоманобетонови фундаменти. Застроена площ – 75 кв.м;
§ Резервоарно стопанство, общо 8 броя стоманени вертикални цилиндрични резервоара с общ обем 6 600 куб.м., плюс 7 броя резервоари с обем 50 куб.м, свързани с авторазтоварище и ж.п.товарище
Всички резервоари са изпълнени и ситуирани съгласно действащите в страната п.п.норми – пенокамери, пръстени за оросяване с вода, обваловки, п.п.пътища и т.н.
§ Технологично помпено с две отделения – помпи за светли и помпи за тъмни продукти;
§ ЖП – сливна естакада – едностранна на един коловоз;
§ вътрешни кабелни мрежи;
§ ВиК – съоръжения
§ вътрешно обслужващи асфалтирани пътища – 303 м.;
§ ограда;
§ бетонни пътеки и тротоари – 450 кв.м.;
§ собствен ж.п. коловоз – 153 м. с разтоварище.
На територията на базата е разположен собствен водоизточник (кладенец), от който се черпи вода за базовите резервоари и битови нужди.
Изградени са:
§ канализация за дъждовна вода, свързана с общ колектор за дъждовна вода;
§ битово – фекална канализация, която има връзка с битово – фекалната канализация на завода;
§ канализация за отпадни продукти, която е свързана с каломаслоуловител;
§ централно ел. захранване.


От 2001 година стартира проект за изграждане на инсталация за обезводняване на оводнени петролни продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и котелно гориво. Тя ще се намира на територията на собствена петролна база, находяща се в гр.Смядово в очертанията на бившия химически завод и частично върху закупената от Дружеството допълнително 16,639 дка земя. Изграждането и е съобразено с последните изисквания на действащите в страната нормативни документи в областта на екологията, санитарните и п.п.норми.
Към настоящият момент е завършен пълния комплект работни документи за цялата инсталация. При разработването им са използвани най – добрите български специалисти в областта на нефтохимията внедрили и чуждестранния опит в това направление. Приложена е най – съвременната техника по КИП и автоматика, което дава възможност да се ангажират минимален брой специалисти.
Със Заповед № 239/05.08.2002 год. на кмета на Община Смядово е одобрен подробния устройствен план за застрояване на ПИ – 224001 и 224002, масив 224 в землището на Община Смядово, като производствена територия с промишлени обекти.
С Решение № 17-8/2003 год. на Министерството на околната среда и водите одобри осъществяването на инвестиционното предложение “Инсталация за обезводняване на оводнени петролни продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и котелно гориво (атмосферна дестилация)”.
В момента се съгласуват последните работни проекти и до 25.09.2003 год. ще ни бъде издадено строително разрешение.
Инсталацията ще дава възможност да се преработват от 3 до 10 000 тона суровина, което се лимитира според размера на инвестицията.

СЪСТАВ НА ОБЕКТА
В състава на обект “Инсталация за обезводняване на оводнени нефтени продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и котелно гориво”се включват следните подобекти, необходими за реализиране на основната му дейност:
§ възел за подготовка на суровината – ситуиран на съществуващата площадка, където се разполагат нови съоръжения: помпи, технолог, съоръжения и центрофуга и ще се използват съществуващите помпи и резервоари;
§ основна технологична инсталация – където ще се разполагат: технологични площадки, пещ, технологични колони, технологични съоръжения, помпено, автоналивна естакада с две места, междинен резервоарен парк, стоков резервоарен парк, ел.помещение с дизелгенератор, битова сграда с операторна, противопожарна помпена станция с резервоар за противопожарна и оборотна вода, басейни за замърсени дъждовни и промишлени води, каломаслоуловител, пътища и площадки.

ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСТРОИТЕЛНИЯ ПЛАН
Входът на инсталацията в новата част се предвижда от северозапад, като се използва съществуващият път през бившите очистни съоръжения на завода. В близост до входа се предвижда и автоналивната естакада, която да обслужва по два автомобила едновременно.
Предвижда се авариен резервен вход от югозападната страна на инсталацията с прелез през външните ж.п. линии и съществуващите пътища на предприятието.
На ген плана са ситуирани:
§ основна технологична инсталация на две площадки;
§ технологично помпено;
§ междинен резервоарен парк.
Те са в един квартал, заобиколен от околовръстен път с ширина 6 м. и два тротоара по 1 м.
Отделно от тях се разполагат противопожарната помпена станция с резервоар за оборотна и противопожарна вода, битова сграда с операторна, възел за пречистване с басейни за замърсени дъждовни и промишлени води. До противопожарния басейн се предвижда площадка 12/12 м. с шахта за зареждане на противопожарни автомобили.
Подобна площадка се предвижда и през ел.помещението и дизел генератора, но тя ще служи за противопожарни нужди за Резервоарния парк за стокова продукция, което се изисква по ПП нормите.
Освен отразените на за строителния план съоръжения се предвиждат и обслужващи надземни тръбопроводни естакади за връзката между отделните съоръжения и полоси за разполагане на подземните водопроводи, канализации и кабелни връзки.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ
§ Решение на възел за подготовка на суровината
Отводнения нефт от резервоар се подгрява в топлообменник с водна пара до 60 градуса. След това се добавя деемулгатор и се утаява в затворен нафтоуловител. От дъното се отделят механични примеси, а от конусната част се отделя водата. Частично обезводнения нефт се подава във втори топлообменник и се подгрява с водна пара до 80 градуса. Добавя се отново деемулгатор и постъпва във сепаратор за втора степен на обезводняване, където се отделят вода и механични примеси. Чрез помпа суровината постъпва в центрофуга за трета степен на обезводняване и последващо филтруване. След филтъра обезводнения нефт се анализира за вода и механични примеси и се съхранява в резервоар за захранване на основната инсталация за атмосферна дестилация.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА
§ Състояние на атмосферния въздух.
Предвиденият терен за инсталация за обезводняване на нефтопродукти се намира югозападно от гр.Смядово на 3,5 км. като граничи с бившия Химически завод и земеделски земи.
Климатът на тази територия се характеризира като умереноконтинентален. Преобладаващите ветрове са от запад към изток, както през месец януари, така и през месец юли. Средната годишна температура на въздуха е 11 С. Максималните абсолютни температури са +41,7 С и –27,3 С. Средния годишен валеж е 600 мм, като максималния е 842 мм. А минималния 364 мм. Високите – средномесечни и годишни температури на въздуха, както и слънчевото греене създават възможност за по – високи технологични загуби от съхранение на бензини и пълненето на автомобилни резервоари при работа на автоналивните естакади. За избягване на замърсяването при тези операции се предвиждат връзки, които не позволяват контакт на нефтопродуктите с атмосферния въздух.
§ Състояние на повърхностните и подземни води
Хидрогеоложки условия и фактори влияещи върху състоянието и режима на повърхностните и подземни води са благоприятни. В близост да терена при огледа му се констатира, че няма питейни водоизточници, минерални извори и водопреносими инсталации.
§ Състояние на растителния и животински свят защитени природни територии.
Предлаганата площадка за инсталацията е имот – нива без дървесна и храстова растителност. В близост до предлагания терен няма защитени природни територии.
§ Състояние на санитарно – хигиенните условия на околната среда.
Предлаганият терен отстои от жилищните зони на гр.Смядово на повече от 3500 м. В близост до него не съществуват обекти подлежащи на здравна защита. В района на обекта липсват зони с акустичен дисконфорт и източници на шумово натоварване както и такива под влияние на вредни лъчения топлинно и радиоактивно излъчване. В района на площадката няма стари депа за отпадъци.